สถานะการรับรองหลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ตามที่มีการนำเสนอข่าวในสื่อออนไลน์ และมีการวิพากษ์วิจารณ์ ถึงการเปิดหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ โดยที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ นั้น ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังต่อไปนี้

            1. ข้อมูลสถานะการรับรองหลักสูตร

            1.1 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ได้รับการอนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และได้มีการปรับปรุงอีก 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562

            1.2 จากฐานข้อมูล ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ขณะนี้หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต อยู่ในสถานะ “หลักสูตรที่ส่งมาพิจารณา” ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนและอยู่ระหว่างการรอตรวจพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร เช่นเดียวกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ (http://www.checo.mua.go.th/checo/)

            1.3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ส่งหลักสูตรให้กับทางทันตแพทยสภาพิจารณาแล้ว โดยมีการตรวจประเมินโดยคณะอนุกรรมการฯทันตแพทยสภาเพื่อเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 12 กค.2562 ภายหลังการตรวจเยี่ยมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้มีการแจ้งมติจากคณะอนุกรรมการฯ ให้หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตที่เสนอของ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของทันตแพทยสภาทุกตัวชี้วัด และจะนำผลการตรวจนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภาในขั้นตอนต่อไป

            2. พรบ.การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 กับสภาวิชาชีพ

            2.1 พรบ.การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ได้ แยกบทบาทหน้าที่ Preaudit ออกจากบทบาทหน้าที่ของสภาวิชาชีพอย่างชัดเจนตามหลักความเป็นอิสระทางวิชาการ (หมวดที่ 2 ส่วนที่ 4 มาตราที่ 15 และ 16)

            2.2 บทบาทสภาวิชาชีพเน้นกำหนดเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและจัดสอบ License (post audit) เมื่อสำเร็จการศึกษาจากทั้งสถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน รวมทั้งจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

            2.3 ความกังวลเรื่องสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะเอกชนนั้น สถาบันการศึกษาเอกชนก็ต้องทำตามมาตรฐานเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถและสอบผ่าน มิเช่นนั้นก็จะขาดความน่าเชื่อถือ ไม่มีผู้มาสมัครเรียนและต้องปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ที่ต้องจัดการศึกษาไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด ในทำนองกลับกันสถาบันการศึกษาเอกชนบริการการศึกษาด้วยงบประมาณของตนเองใช้มาตรฐานเดียวกันกับสถาบันการศึกษาของรัฐซึ่งได้รับการอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน

ข้อมูลคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นสถาบันการศึกษาด้านทันตแพทยศาสตร์ เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 โดยหลักสูตรที่เปิดดำเนินการหลักสูตรแรก คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน ปัจจุบันมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้น 29 คน โดยจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้จำนวน 14 คน

            ในปีการศึกษา 2562 ที่จะถึงนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ จะเปิดดำเนินการหลักสูตรที่ 2 คือ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรปริญญาตรี ใช้เวลาเรียนทั้งสิ้น 6 ปี การจัดทำหลักสูตรดังกล่าว ได้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ และหลักเกณฑ์การพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และการรับรองสถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ปี 2561 ของทันตแพทยสภา โดยทางคณะฯ ได้จัดเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ การเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน การจัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ ด้านวัสดุครุภัณฑ์การเรียนการสอน การเปิดดำเนินการคลินิกทันตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งให้บริการทันตกรรมครบวงจรและเป็นแหล่งจัดหาผู้ป่วยสำหรับการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรียังได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครฯกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในการร่วมกันผลิตบุคลากรทางการแพทย์พร้อมเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติ งานระดับคลินิก

            คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ ที่มีคุณลักษณะประกอบด้วย ความรู้ทางวิชาการ ทักษะทางคลินิก ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงทางทันตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ เพื่อสร้างทันตแพทย์ ที่สามารถแข่งขันและทำงานได้ในระดับประเทศและนานาชาติ คณะฯ มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ดังจะเห็นได้จากผลการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาในปี 2561 ซึ่งคณะฯ ได้คะแนนอยู่ในระดับดี ทั้งการตรวจประเมินระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน  คณาจารย์มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับองค์กรวิชาชีพ และมีผลงานวิชาการนำเสนอในที่ประชุม และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ และล่าสุดนักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานทางวิชาการ 2 รางวัล ได้แก่ Meritorious Award For Poster Competition – Case Study และ Meritorious Award For Poster Competition – Research ในการประชุมวิชาการAssociation of Orthodontists Congress ในระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ประเทศสิงคโปร์

            ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ตระหนักถึงคุณภาพของบัณฑิตที่จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาวิชาชีพและได้ดำเนินการเสนอหลักสูตรตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ พรบ.การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 กำหนด รวมทั้งเสนอให้สภาวิชาชีพตรวจประเมิน ซึ่งคาดว่าจะได้รับการตรวจประเมินในเร็วนี้ โดยจากการเตรียมความพร้อมของมหาลัยในการเปิดหลักสูตร ทบ.ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหารมหาวิทยาลัยและมีความมั่นใจที่จะยืนยันต่อผู้ปกครองและนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาในหลักสูตรนี้จะได้รับความรู้ความสามารถที่มีคุณภาพและสามารถสอบใบอนุญาติผู้ประกอบวิชาชีพทางทันตกรรมต่อได้